utorak, 21. prosinca 2010.

Predispitivanje o društvu (4)

21.12.2010. oko 22:00. DODAO sam poboljšanu verziju statuta, uvažavajući komentare koje ste ostavili u formularu. Nadam se da sam sve najvažnije promjene u odnosu na prethodnu verziju označio, ali provjerite i sami. Stari statut je ispod razdjelnice "pročitajte više" na dnu. Ako imate još kakvih primjedbi ili savjeta, ostavite ih u formularu na ovom postu. Iduće slijedi izrada pristupnice, prijedloga pravilnika o izborima i izbor svetih zaštitnika, ali to ćete komentirati kad dođe na red.


***

Temeljem odredbi članka 11. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 88/2001., 11/2002.), na osnivačkoj Skupštini Društva za promicanje tradicionalne Mise „Benedictus“, održanoj u Zagrebu dana ___________ 2011. godine donesen je


S T A T U T
DRUŠTVA ZA PROMICANJE TRADICIONALNE MISE
„BENEDICTUS“


Opće odredbe

Članak 1.
Statutom Društva za promicanje tradicionalne mise „Benedictus“ (u daljnjem tekstu: Statut) utvrđuje se: naziv, sjedište, znak, pečat, zastupanje, ciljevi i djelatnosti, tijela društva, članstvo, financiranje, prestanak rada i ostala pitanja od značaja za rad i djelovanje Društva za promicanje tradicionalne Mise „Benedictus“ (u daljnjem tekstu: Društvo).


Članak 2.
Društvo je dragovoljna, nevladina, nestranačka i neprofitna udruga građana.

Puni naziv Društva je: Društvo za promicanje tradicionalne Mise „Benedictus“. Uz svoj puni naziv Društvo rabi i skraćeni naziv: Benedictus. Naziv Društva na engleskom jeziku glasi: The Society for the Promotion of Traditional Mass „Benedictus“.

Sjedište Društva je u Zagrebu, ... . Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Izvršni odbor.


Članak 3.
Društvo ima svoj znak u obliku glagoljičnog slova B.

Društvo ima pečat okruglog oblika, promjera 40 mm, s upisanim tekstom Društvo za promicanje tradicionalne Mise i znakom križa uz rub, te znakom Društva i skraćenim nazivom Društva u sredini. Pečat čuva i ovlašten je koristiti Predsjednik Društva i drugi članovi koje on ovlasti.


Članak 4.
Osobe ovlaštene za zastupanje Društva su Predsjednik Društva i Zamjenik predsjednika Društva. Predsjednik Društva i Zamjenik predsjednika Društva zastupaju Društvo pojedinačno i samostalno.


Ciljevi i djelatnosti

Članak 5.
Ciljevi Društva jesu:
- promicanje važnosti i vrijednosti organiziranja liturgijskih slavlja prema tradicionalnom obredu Katoličke Crkve,
- upoznavanja vjernika i ostalih građana sa značenjem tradicionalnog obreda služenja svete Mise, i općenito poviješću i naukom Katoličke Crkve,
- promicanje i očuvanje tradicionalne vjerske glazbene baštine poput gregorijanskog i glagoljaškog pjevanja,
- promicanje i očuvanje vjerskih i kulturnih običaja.


Članak 6.
U ostvarivanju ciljeva iz prethodnog članka Statuta, Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:
- organiziranje predavanja, seminara, radionica, savjetovanja, tribina, okruglih stolova i sličnih skupova,
- organiziranje molitvenih i duhovnih skupova i susreta,
- organiziranje koncerata i kulturnih nastupa,
- izdavačku djelatnost,
- populariziranje rezultata rada putem medija: novina, radija, televizije, Interneta i drugih oblika oglašavanja,
- suradnju sa srodnim domaćim i međunarodnim udrugama i institucijama,
- i druge aktivnosti kojima se pridonosi ostvarivanju ciljeva.


Tijela Društva

Članak 7.
Tijela Društva su
- Skupština
- Izvršni odbor
- Sud časti

Društvo ima Predsjednika, Zamjenika predsjednika i Tajnika.

Mandat svih tijela Društva traje četiri godine, a započinje danom izbora.


Članak 8.
Najviše tijelo Društva je Skupština.

Skupština se sastoji se od članova Izvršnog odbora, članova Suda časti i još 15 članova koje članovi Društva biraju pisanim glasovanjem u skladu s posebnim Pravilnikom koji donosi Izvršni odbor.

Skupština donosi odluke na sjednicama. Sjednice Skupštine održavaju se u prvoj polovici svake neparne godine, a prema potrebi i češće. Sjednice Skupštine su javne.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na njoj nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine. Ako u određeno vrijeme početka Skupštine nije nazočna natpolovična većina svih članova, početak Skupštine se odgađa za 15 minuta, a zatim počinje s radom i pravovaljano odlučuje ako je nazočno barem 20% članova. Odluke Skupštine donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

Skupština može donositi odluke i pisanim putem ili putem elektroničke pošte. U tom slučaju Predsjednik društva šalje članovima Skupštine prijedlog odluke, a smatra se da je odluka donesena kada je za nju glasovao natpolovičan broj svih članova Skupštine.

Na svojoj redovitoj sjednici svake četvrte godine počevši od godine osnivanja, Skupština iz reda redovnih članova Društva bira Predsjednika, Zamjenika predsjednika, Tajnika, Izvršni odbor i Sud časti.

Skupština društva nadležna je i obavlja sljedeće poslove:
- prihvaća plan rada za naredne dvije godine,
- prihvaća financijski plan za naredne dvije godine,
- prihvaća izvještaj o radu u prethodne dvije godine,
- prihvaća financijski izvještaj za prethodne dvije godine,
- odlučuje o izmjenama i dopunama Statuta,
- bira i razrješava članove Izvršnog odbora i određuje im broj,
- bira i razrješava članove Suda časti,
- odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku Društva,
- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.


Članak 9.
Izvršni odbor je izvršno tijelo Skupštine.

Izvršni odbor broji najmanje 5, a najviše 7 članova. Predsjednik, Zamjenik predsjednika i Tajnik Društva su članovi Izvršnog odbora. Ostali članovi Izvršnog odbora biraju se iz reda redovnih članova Društva.

Izvršni odbor nadležan je i obavlja sljedeće poslove:
- izvršava odluke Skupštine,
- provodi izbore za Skupštinu,
- izrađuje plan rada koji se podnosi Skupštini na prihvaćanje,
- izrađuje financijski plan koji se podnosi Skupštini na prihvaćanje,
- izrađuje izvještaj o radu koji se podnosi Skupštini na prihvaćanje,
- izrađuje financijski izvještaj koji se podnosi Skupštini na prihvaćanje,
- odlučuje o svim drugim pitanjima koja se pojave tokom rada, a koja nisu u nadležnosti Skupštine,
- prati odvijanje tekućih aktivnosti,
- organizira predavanja, seminare, radionice, savjetovanja, tribine, okrugle stolove i slične skupove,
- suradnju Društva s drugim udrugama, članstvo Društva u međunarodnim asocijacijama, kao i suradnju s članovima Društva s trajnim ili privremenim boravkom u inozemstvu,
- izdavačku djelatnost, kao i druge važnije poslove po potrebi.

Izvršni odbor može pravovaljano donositi odluke ako u odlučivanju sudjeluje natpolovična većina svih članova Izvršnog odbora. Odluke se donose natpolovičnom većinom danih glasova.

Jedan član Izvršnog odbora nadležan je za financije. Imenuje ga Izvršni odbor.


Članak 10.
Predsjednik Društva ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora. Predsjednik saziva sjednice Skupštine i sjednice Izvršnog odbora i rukovodi njihovim radom. Sjednica Skupštine mora biti sazvana najmanje 8 dana prije predviđenog datuma njezina održavanja.

U slučaju dulje spriječenosti, dulje odsutnosti ili bolesti Predsjednika, Zamjenik predsjednika preuzima sve ovlasti i dužnosti Predsjednika.


Članak 11.
Član Izvršnog odbora nadležan za financije redovito izvještava Izvršni odbor o financijskom poslovanju Društva. Isti član također nadzire izradu financijskog izvještaja.

Tajnik Društva vodi zapisnike na sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora, vodi popis članova i obavlja poslove oko registracije članstva.

Ako član Izvršnog odbora nadležan za financije ili Tajnik budu spriječeni obnašati svoju funkciju, Izvršni odbor će iz svojih redova odabrati vršitelje dužnosti navedenih funkcija.


Članak 12.
Sud časti se sastoji od tri člana i bira svog predsjednika na konstituirajućoj sjednici. Konstituirajuću sjednicu Suda časti saziva Predsjednik Društva, dok ostale sjednice saziva predsjednik Suda časti.

Sud časti rješava sporove unutar Društva. Sud časti zasjeda u punom sastavu, a odluke donosi većinom glasova. Vijećanja i glasovanja Suda časti su tajna. Na temelju prijedloga Izvršnog odbora Sud časti odlučuje o isključenju članova iz Društva.


Članak 13.
Članstvo u tijelima Društva prestaje smrću, pisanom ostavkom člana, istekom mandata te opozivom.

Pisana ostavka podnosi se Izvršnom odboru koji o tome obavještava Skupštinu.

Član u tijelu Društva može biti opozvan sa svoje funkcije ako neizvršavanjem svojih obveza ili neopravdanim izostancima sa sastanaka dovodi u pitanje djelovanje tijela čiji je član. Odluku o opozivu donosi Skupština.


Članstvo

Članak 14.
Društvo ima redovne članove i članove podmlatka.

Redovnim članom može postati svaka punoljetna osoba koja je vjernik katolik te prihvaća ciljeve i Statut Društva i redovito plaća članarinu u iznosu koji utvrdi Izvršni odbor.

Katolici koji nisu navršili 18 godina života, a koji su bliski ciljevima Društva, te su voljni promicati iste, mogu biti primljeni u Društvo od strane Izvršnog odbora u svojstvu članova podmlatka Društva, bez prava odlučivanja u tijelima Društva. Stjecanjem punoljetnosti članu podmlatka prestaje članstvo u Društvu, te se isti može prijaviti za redovnog člana Društva.


Članak 15.
Članstvo u Društvu je dobrovoljno. Članom Društva postaje se na vlastitu želju, koja se očituje ispunjavanjem pristupnice.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Izvršni odbor.

Prestankom članstva, članovi gube sva prava vezana uz članstvo u Društvu, a uplaćeni se iznosi članarine i prilozi ne vraćaju.


Članak 16.
Pravo i obveza redovnih članova društva je da biraju i budu birani u tijela Društva.

Prava i obveze svih članova su:
- pridonositi ostvarivanju ciljeva Društva te aktivno sudjelovati u izvršavanju njegovih djelatnosti,
- biti redovito izvješćivan o radu Društva i njegovih tijela te o financijskom poslovanju Društva,
- davati prijedloge, mišljenja i primjedbe u vezi rada Društva i njegovih tijela,
- čuvati i promicati ugled Društva,
- pridržavati se odredaba Statuta i drugih općih akata Društva,
- redovito plaćati članarinu.


Članak 17.
Članstvo prestaje smrću, pisanom izjavom člana o istupanju iz članstva, brisanjem iz popisa članova te isključenjem.

Član Društva može u svako doba svojevoljno istupiti iz Društva, ako o tome pisanim putem obavijesti Izvršni odbor.

Član se briše iz popisa članova ako ne plati propisanu članarinu dvije uzastopne godine. Odluku o tome donosi Izvršni odbor. Takav član se može ponovo upisati u Društvo.

Član Društva može biti isključen iz Društva ako na bilo koji način grubo naruši ugled Društva. Odluka o isključenju donosi se u skladu s odredbom članka 12. stavka 2. Statuta.


Ostalo

Članak 18.
Društvo može sklapati ugovore o raznim oblicima suradnje i udruživanja sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu. O ovim pitanjima odlučuje Skupština na prijedlog Izvršnog odbora. Skupština će također po potrebi odrediti predstavnike Društva u međunarodnim udrugama.


Članak 19.
Novčana sredstva koja je Društvo steklo uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, priređivanjem igara na sreću, obavljanjem izdavačke djelatnosti, dotacijama iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i fondova, njene pokretne i nepokretne stvari te druga imovinska prava čine imovinu Društva.

Ukoliko Društvo ostvari dobit obavljanjem svojih djelatnosti, koristit će istu isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Društva.


Članak 20.
Za rad u Društvu i njegovim tijelima članovi ne primaju novčanu naknadu. Naknadu članovi Društva mogu dobiti samo za pokriće efektivnih troškova učinjenih u dogovoru s Izvršnim odborom. Za obavljanje financijskih, administrativnih, izdavačkih, organizacijskih i drugih poslova Društva, Društvo može angažirati suradnike.

Izvršni odbor odlučuje o eventualnoj nagradi suradnicima u izdavanju publikacija i knjiga.

Izvršni odbor odlučuje o honorarima za predavače na savjetovanjima i seminarima koje Društvo organizira, te za suradnike u provođenju radionica i seminara.


Završne odredbe

Članak 21.
U slučaju prestanka rada Društva sva njegova imovina predaje se Caritasu u Zagrebu.


Članak 22.
Osobe nazočne osnivačkoj Skupštini Društva koje su pisanom izjavom (pristupnicom) prije početka rada osnivačke Skupštine pristupile u članstvo Društva, stekle su status redovnoga člana i bez provođenja postupka predviđenog sukladno članku 15. stavak 2. ukoliko zadovoljavaju uvjete iz članka 14. stavak 2. Statuta.


Članak 23.
Iznimno od članka 7. stavak 3., mandat članova Skupštine koji nisu članovi Izvršnog odbora ili Suda časti, a izabrani su na osnivačkoj Skupštini, traje dvije godine.


Članak 24.
Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana potvrde Statuta u Registru udruga pri Ministarstvu uprave Republike Hrvatske.

Predsjedatelj osnivačke Skupštine:

____________________________

******Imamo ime i žig društva (vidi ovdje, ovdje i ovdje), pa je na redu statut. Hvala svima koji su se do sada javili komentarima ili su obećali svoj angažman. Vjerujem da će i novi komentari koje možete ostaviti u formularu na dnu ovog posta biti jednako korisni.

Na internetu je lako naći brojne statute udruga, pa možete pročitati, usporediti i komentirati što vam se čini dobro, a što loše u prijedlogu statuta koji slijedi i kako ispraviti pogreške ili nedorečenosti.

***


Temeljem odredbi članka 11. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 88/2001., 11/2002.), na osnivačkoj Skupštini Društva za promicanje tradicionalne Mise „Benedictus“, održanoj u Zagrebu dana ___________ 2011. godine donesen je


S T A T U T
DRUŠTVA ZA PROMICANJE TRADICIONALNE MISE
„BENEDICTUS“


Opće odredbe

Članak 1.
Statutom Društva za promicanje tradicionalne mise „Benedictus“ (u daljnjem tekstu: Statut) utvrđuje se: naziv, sjedište, znak, pečat, zastupanje, ciljevi i djelatnosti, tijela društva, članstvo, financiranje, prestanak rada i ostala pitanja od značaja za rad i djelovanje Društva za promicanje tradicionalne Mise „Benedictus“ (u daljnjem tekstu: Društvo).


Članak 2.
Društvo je dragovoljna, nevladina, nestranačka i neprofitna udruga građana.

Puni naziv Društva je: Društvo za promicanje tradicionalne Mise „Benedictus“. Uz svoj puni naziv Društvo rabi i skraćeni naziv: Benedictus. Naziv Društva na engleskom jeziku glasi: Society for Promotion of Traditional Mass „Benedictus“.

Sjedište Društva je u Zagrebu, .... Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Izvršni odbor.


Članak 3.
Društvo ima svoj znak u obliku glagoljičnog slova B.

Društvo ima pečat okruglog oblika, promjera 40 mm, s upisanim tekstom Društvo za promicanje tradicionalne Mise i znakom križa uz rub, te znakom Društva i skraćenim nazivom Društva u sredini. Pečat čuva i ovlašten je koristiti Predsjednik Društva i drugi članovi koje on ovlasti.


Članak 4.
Osobe ovlaštene za zastupanje Društva su Predsjednik Društva i Zamjenik predsjednika Društva. Predsjednik Društva i Zamjenik predsjednika Društva zastupaju Društvo pojedinačno i samostalno.


Ciljevi i djelatnosti

Članak 5.
Ciljevi Društva jesu:
- promicanje važnosti i vrijednosti organiziranja liturgijskih slavlja prema tradicionalnom obredu Katoličke Crkve
- upoznavanja vjernika i ostalih građana sa značenjem tradicionalnog obreda služenja svete Mise, i općenito poviješću i naukom Katoličke Crkve
- promicanje i očuvanje tradicionalne vjerske glazbene baštine poput gregorijanskog i glagoljaškog pjevanja
- promicanje i očuvanje vjerskih i kulturnih običaja


Članak 6.
U ostvarivanju ciljeva iz prethodnog članka Statuta, Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:
- organiziranje predavanja, seminara, radionica, savjetovanja, tribina, okruglih stolova i sličnih skupova,
- organiziranje molitvenih i duhovnih skupova i susreta,
- organiziranje koncerata i kulturnih nastupa,
- izdavačka djelatnost,
- populariziranje rezultata rada putem medija: novina, radija, televizije, Interneta i drugih oblika oglašavanja,
- suradnja sa srodnim domaćim i međunarodnim udrugama i institucijama,
- i druge aktivnosti kojima se pridonosi ostvarivanju ciljeva.


Tijela Društva

Članak 7.
Tijela Društva su
- Skupština
- Izvršni odbor
- Sud časti

Društvo ima Predsjednika, Zamjenika predsjednika i Tajnika.

Mandat svih tijela Društva traje četiri godine, a započinje danom izbora.


Članak 8.
Najviše tijelo Društva je Skupština.

Skupština se sastoji se od članova Izvršnog odbora, članova Suda časti i još barem 10 članova koje članovi Društva biraju pisanim glasovanjem u skladu s posebnim Pravilnikom koji donosi Izvršni odbor.

Skupština donosi odluke na sjednicama. Sjednice Skupštine održavaju se u prvoj polovici svake neparne godine, a prema potrebi i češće. Sjednice Skupštine su javne.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na njoj nazočna natpolovična većina svih članova. Ako u određeno vrijeme početka Skupštine nije nazočna natpolovična većina svih članova, početak Skupštine se odgađa za 15 minuta, a zatim počinje s radom i pravovaljano odlučuje ako je nazočno više od 1/4 članova. Odluke Skupštine donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

Skupština može donositi odluke i pisanim putem ili putem elektroničke pošte. U tom slučaju Predsjednik društva šalje članovima Skupštine prijedlog odluke, a smatra se da je odluka donesena kada je za nju glasovao natpolovičan broj svih članova Skupštine.

Na svojoj redovitoj sjednici svake četvrte godine počevši od godine osnivanja, Skupština iz reda redovnih članova Društva bira Predsjednika, Zamjenika predsjednika, Tajnika, Izvršni odbor i Sud časti.

Skupština društva nadležna je i obavlja sljedeće poslove:
- prihvaća plan rada za naredne dvije godine,
- prihvaća financijski plan za naredne dvije godine,
- prihvaća izvještaj o radu u prethodne dvije godine,
- prihvaća financijski izvještaj za prethodne dvije godine,
- odlučuje o izmjenama i dopunama Statuta,
- bira i razrješava članove Izvršnog odbora i određuje im broj,
- bira i razrješava članove Suda časti,
- odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku Društva ,
- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.


Članak 9.
Izvršni odbor je izvršno tijelo Skupštine.

Izvršni odbor broji najmanje 5, a najviše 7 članova. Predsjednik, Zamjenik predsjednika i Tajnik Društva su članovi Izvršnog odbora. Ostali članovi Izvršnog odbora biraju se iz reda redovnih članova Društva.

Izvršni odbor nadležan je i obavlja sljedeće poslove:
- izvršava odluke Skupštine,
- provodi izbore za Skupštinu,
- izrađuje plan rada koji se podnosi Skupštini na prihvaćanje,
- izrađuje financijski plan koji se podnosi Skupštini na prihvaćanje,
- izrađuje izvještaj o radu koji se podnosi Skupštini na prihvaćanje,
- izrađuje financijski izvještaj koji se podnosi Skupštini na prihvaćanje,
- odlučuje o svim drugim pitanjima koja se pojave tokom rada, a koja nisu u nadležnosti Skupštine,
- prati odvijanje tekućih aktivnosti,
- organizira predavanja, seminare, radionice, savjetovanja, tribine, okrugle stolove i slične skupove,
- suradnju Društva s drugim udrugama, članstvo Društva u međunarodnim asocijacijama, kao i suradnju s članovima Društva s trajnim ili privremenim boravkom u inozemstvu,
- izdavačku djelatnost, kao i druge važnije poslove po potrebi.

Izvršni odbor može pravovaljano donositi odluke ako u odlučivanju sudjeluje natpolovična većina njegovih članova. Odluke se donose natpolovičnom većinom danih glasova.

Jedan član Izvršnog odbora nadležan je za financije.


Članak 10.
Predsjednik Društva ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora. Predsjednik saziva sjednice Skupštine i sjednice Izvršnog odbora i rukovodi njihovim radom. Sjednica Skupštine mora biti sazvana najmanje 8 dana prije predviđenog datuma njezina održavanja.

U slučaju dulje spriječenosti, dulje odsutnosti ili bolesti Predsjednika, Zamjenik predsjednika preuzima sve ovlasti i dužnosti Predsjednika.


Članak 11.
Član izvršnog odbora nadležan za financije redovito izvještava Izvršni odbor o financijskom poslovanju Društva. Isti član također nadzire izradu financijskog izvještaja.

Tajnik Društva vodi zapisnike na sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora, vodi popis članova i obavlja poslove oko registracije članstva.

Ako član Izvršnog odbora nadležan za financije ili Tajnik budu spriječeni obnašati svoju funkciju, Izvršni odbor će iz svojih redova odabrati vršitelje dužnosti navedenih funkcija.


Članak 12.
Sud časti se sastoji od tri člana i bira svog predsjednika na konstituirajućoj sjednici. Konstituirajuću sjednicu Suda časti saziva Predsjednik Društva, dok ostale sjednice saziva predsjednik Suda časti.

Sud časti rješava sporove unutar Društva. Sud časti zasjeda u punom sastavu, a odluke donosi većinom glasova. Odluke Suda časti potvrđuje Skupština. Vijećanja i glasovanja Suda časti su tajna. Na temelju prijedloga Izvršnog odbora Sud časti odlučuje o isključenju članova iz Društva.


Članak 13.
Članstvo u tijelima Društva prestaje smrću, pisanom ostavkom člana, istekom mandata te opozivom.

Pisana ostavka podnosi se Izvršnom odboru koji o tome obavještava Skupštinu.

Član u tijelu Društva može biti opozvan sa svoje funkcije ako neizvršavanjem svojih obaveza ili neopravdanim izostancima sa sastanaka dovodi u pitanje djelovanje tijela čiji je član. Odluku o opozivu donosi Skupština.


Članstvo

Članak 14.
Društvo ima redovne članove i članove podmlatka.

Redovnim članom može postati svaka punoljetna osoba koja je vjernik katolik te prihvaća ciljeve i Statut Društva i redovito plaća članarinu u iznosu koji utvrdi Izvršni odbor.

Katolici koji nisu navršili 18 godina života, a koji su bliski ciljevima Društva, te su voljni promicati iste, mogu biti primljeni u Društvo od strane Izvršnog odbora u svojstvu članova podmlatka Društva, bez prava odlučivanja u tijelima Društva. Stjecanjem punoljetnosti članu podmlatka prestaje članstvo u Društvu, te se isti može prijaviti za redovnog člana Društva.


Članak 15.
Članstvo u Društvu je dobrovoljno. Članom Društva postaje se na vlastitu želju, koja se očituje ispunjavanjem pristupnice.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Izvršni odbor.

Prestankom članstva, članovi gube sva prava vezana uz članstvo u Društvu, a uplaćeni se iznosi članarine i prilozi ne vraćaju.


Članak 16.
Prava i obveze članova jesu:
- pridonositi ostvarivanju ciljeva Društva te aktivno sudjelovati u izvršavanju njegovih djelatnosti,
- birati i biti biran u tijela Društva,
- biti redovito izvješćivan o radu Društva i njegovih tijela te o financijskom poslovanju Društva,
- davati prijedloge, mišljenja i primjedbe u vezi rada Društva i njegovih tijela,
- čuvati i promicati ugled Društva,
- pridržavati se odredaba Statuta i drugih općih akata Društva,
- redovito plaćati članarinu.


Članak 17.
Članstvo prestaje smrću, pisanom izjavom člana o istupanju iz članstva, brisanjem iz popisa članova te isključenjem.

Član Društva može u svako doba svojevoljno istupiti iz Društva, ako o tome pisanim putem obavijesti Izvršni odbor.

Član se briše iz popisa članova ako ne plati propisanu članarinu dvije uzastopne godine. Odluku o tome donosi Izvršni odbor. Takav član se može ponovo upisati u Društvo.

Član Društva može biti isključen iz Društva ako na bilo koji način grubo naruši ugled Društva. Odluka o isključenju donosi se u skladu s odredbom članka 12. stavka 2. Statuta.


Ostalo

Članak 18.
Društvo može sklapati ugovore o raznim oblicima suradnje i udruživanja sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu. Također, Društvo može stupati u kolektivno članstvo u različite međunarodne asocijacije. O ovim pitanjima odlučuje Skupština na prijedlog Izvršnog odbora. Skupština će također po potrebi odrediti predstavnike Društva u međunarodnim udrugama.


Članak 19.
Novčana sredstva koja je Društvo steklo uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, priređivanjem igara na sreću, obavljanjem izdavačke djelatnosti, dotacijama iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i fondova, njene pokretne i nepokretne stvari te druga imovinska prava čine imovinu Društva.

Ukoliko Društvo ostvari dobit obavljanjem svojih djelatnosti, koristit će istu za realizaciju i unapređenje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Društva.


Članak 20.
Za rad u Društvu i njegovim tijelima članovi ne primaju novčanu naknadu. Naknadu članovi Društva mogu dobiti samo za pokriće efektivnih troškova učinjenih u dogovoru s Izvršnim odborom. Za obavljanje financijskih, administrativnih, izdavačkih, organizacijskih i drugih poslova Društva, Društvo može angažirati suradnike.

Izvršni odbor odlučuje o eventualnoj nagradi suradnicima u izdavanju publikacija i knjiga.

Izvršni odbor odlučuje o honorarima za predavače na savjetovanjima i seminarima koje Društvo organizira, te za suradnike u provođenju radionica i seminara.


Završne odredbe

Članak 21.
U slučaju prestanka rada Društva sva njegova imovina predaje se Caritasu u Zagrebu.


Članak 22.
Osobe nazočne osnivačkoj Skupštini Društva koje su pisanom izjavom (pristupnicom) prije početka rada osnivačke Skupštine pristupile u članstvo Društva, stekle su status redovnoga člana i bez provođenja postupka predviđenog sukladno članku 15. stavak 2. ukoliko zadovoljavaju uvjete iz članka 14. stavak 2. Statuta.


Članak 23.
Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana potvrde Statuta u Registru udruga pri Ministarstvu uprave Republike Hrvatske.

Predsjedatelj osnivačke Skupštine:

____________________________

2 komentara:

  1. Iz iskustva rada u udrugama savjetujem jednu stvar: ciljeve postaviti čim šire. U ciljeve se može napisati i ono što je samo teoretski moguće, npr. izdavačka djelatnost, karitativne akcije, a pogotovo treba staviti suradnju sa udrugama slične orjentacije.
    Naime, udruga su ljudi koji je čine, a kad se ona osnuje, ona živi svojom logikom, ovisno o ljudima koji su u njoj. Uvijek su moguća ( ugona i neugodna) iznenađenja.

    OdgovoriIzbriši

Upute za komentiranje

Kako bi se razlikovali sugovornici, obavezno koristite neko ime ili nadimak koji možete dodati i na kraju komentara. Potpuno anonimni komentari najčešće se brišu.

Nijedan komentar objavljen na ovom blogu ne podrazumijeva ni u kojem stupnju prihvaćanje od autorâ ovog bloga mišljenja koja su u komentaru izražena.