četvrtak, 29. listopada 2020.

Kajite se, dok imade dana

Biskup Schneider poziva vjernike da se mole za papu Franju da se obrati


Katolička vjera u iskazima crkvenog učiteljstva sviju vremena, vjerski osjećaj vjernikâ (sensus fidelium), a i zdrav razum jasno odbacuju svaku civilnu zajednicu dviju osoba istoga spola, zajednicu čiji je cilj da te osobe traže jedna od druge seksualni užitak. Čak i ako osobe koje žive u takvoj zajednici ne bi međusobno spolno općile, što se u stvarnosti pokazalo kao sasvim nerealistično očekivanje, takve su zajednice velika sablazan, društveno priznanje grijeha protunaravnog bluda i neprestana bliža grešna prigoda. Oni koji zagovaraju istospolne civilne zajednice stoga su krivi i za stvaranje neke vrste strukture grijeha, konkretno: stvaranje pravne strukture navadnoga protunaravnog bluda, jer homoseksualni čini spadaju u grijehe koji vape u nebo, kao što kaže Katekizam Katoličke Crkve (v. br. 1867). Oni koji zagovaraju istospolne civilne zajednice u konačnici su nepravedni i čak okrutni prema onim osobama koje žive u tim zajednicama, jer te će osobe biti učvršćene u smrtnom grijehu, bit će utvrđene u svojoj psihičkoj podvojenosti, s obzirom na to da im njihov razum govori da su homoseksualni čini protivni razumu i protivni izričitoj volji Božjoj, volji Stvoritelja i Otkupitelja ljudi.

Svaki pravi katolik, svaki pravi katolički svećenik, svaki pravi katolički biskup mora s dubokom tugom i ucviljena srca žaliti i prosvjedovati protiv nečuvene činjenice da je papa Franjo, rimski prvosvećenik, nasljednik apostola Petra, Kristov namjesnik na zemlji, izrazio u dokumentarnom filmu "Francesco", premijerno prikazanom 20. listopada 2020. na Rimskome filmskom festivalu, potporu civilnim istospolnim zajednicama. Takva papina potpora znači podupiranje jedne grešne strukture, životnog stila protivnog šestoj zapovijedi Dekaloga, koji je prstom Božjim zapisan na kamene ploče sinajske (Izl 31,18) i po rukama anđelâ predan ljudima (Gal 3,19)! Što je Bog Svojom rukom napisao, to ne može čak ni papa izbrisati ni promijeniti svojom rukom ili jezikom. Papa se ne smije ponašati kao da je Bog ili utjelovljenje Isusa Krista, mijenjajući ove Gospodinove riječi: "Čuli ste da je rečeno: Ne čini preljuba! A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu" (Mt 5,27–28) te govoreći umjesto toga otprilike ovako: "Čuli ste da je rečeno: Ne čini preljuba; ako bi muškarac legao s muškarcem kao što se liježe sa ženom, obojica bi počinila odvratno djelo (Lev 20,13); muškoložnici neće baštiniti kraljevstva Božjega (1 Kor 6,9); homoseksualno ponašanje protivno je zdravom nauku (1 Tim 1,10). A ja vam kažem da za osobe koje osjećaju istospolnu privlačnost 'moramo donijeti zakon o civilnoj zajednici. Tako će biti pravno pokrivene.'"

Svaki crkveni pastir, a papa pogotovo, trebao bi uvijek opominjati druge na ove ozbiljne riječi našega Gospodina: "Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom." (Mt 5,19) Svaki papa mora si veoma uzeti k srcu ono što je proglasio Prvi Vatikanski sabor: "Duh Sveti nije Petrovim nasljednicima obećan da bi po Njegovoj objavi naviještali neki novi nauk, nego da bi uz Njegovu pomoć nepovredivom čuvali i vjerno tumačili Objavu, poklad vjere, predan od apostolâ." ("Pastor aeternus", pogl. 4.)

Zagovaranje pravne zajednice tako da životni stil protivan izričitoj Božjoj zapovijedi, protivan ljudskoj naravi i protivan ljudskom razumu bude pravno zaštićen nova je nauka koja "šije čarobne vrpce za svačije ručne zglobove i pravi čarobne kape za glave svake veličine" (Ez 13,18), nova nauka koja "milost Boga našega izopačuje u razuzdanost" (Jd 4), nauka koja je očito protivna Božjoj Objavi i trajnoj nauci Crkve u svim vremenima. Takva nauka šurovanje je s grijehom, i stoga je krajnje protupastoralna. Promicati ozakonjenje grešnoga životnog stila protivno je samoj srži evanđelja, jer osobe u istospolnim zajednicama nanose svojim seksualnim postupanjem tešku uvredu Bogu. Gospa Fatimska uputila je majčinski poziv svemu čovječanstvu neka prestane vrijeđati Boga, koji je već previše izvrijeđan.

Sljedeće riječi crkvenog učiteljstva vjerno ponavljaju glas Isusa Krista, našega Božanskog Učitelja, Vječne Istine, i glas Crkve i papa sviju vremena:

– "Građanski zakon ne može proturječiti pravilnom razboru a da ne izgubi snagu obvezivanja savjesti." (Ivan Pavao II., "Evangelium vitae", 72)

– "Zakoni u prilog homoseksualnim zajednicama protive se pravilnom razboru, jer zajednici dviju osoba istoga spola daju pravna jamstva slična onima koja uživa ženidba. S obzirom na vrednote koje su tu u pitanju, država ne bi mogla ozakoniti takve zajednice a da ne iznevjeri svoju dužnost promicanja i obrane ženidbe kao ustanove bitne za opće dobro." (Kongregacija za nauk vjere, "Promišljanja u vezi s prijedlozima zakonskog priznanja zajednica osoba istoga spola", 6)

– "Moglo bi se postaviti pitanje kako može biti protiv općeg dobra zakon koji ne nameće nikakvo posebno ponašanje, nego samo ozakonjuje činjeničnu stvarnost koja naizgled nikomu ne nanosi nepravdu. S tim u vezi valja prije svega razmisliti o razlici između homoseksualnog ponašanja kao privatne pojave i istog ponašanja kao društvenog odnosa zakonski predviđenog i odobrenog, dotle da postaje jedna od ustanova pravnog poretka. Druga pojava nije samo ozbiljnija nego ima i mnogo širi i dublji doseg te bi naposljetku dovela do promjena čitavoga društvenog ustroja koje bi bile protivne općem dobru. Građanski su zakoni načela ustroja ljudskog života u društvu, na dobro ili na zlo. Oni 'obavljaju vrlo važnu i katkad presudnu ulogu u oblikovanju obrazaca mišljenja i ponašanja'. Životni stilovi i u njima izraženi obrasci ne samo što izvanjski uobličuju društveni život nego i naginju tomu da promijene u novih naraštaja shvaćanje i vrednovanje načinâ ponašanja. Ozakonjenje zajednica osoba istoga spola zamračilo bi stoga pogled na neke temeljne moralne vrednote i dovelo do obezvređenja ustanove ženidbe." (isto)

– "Spolni su odnosi čovječni kada i ukoliko izražavaju i promiču uzajamnu pomoć spolova u ženidbi i otvoreni su prijenosu novog života." (isto, 7)

– "Stavljajući homoseksualne zajednice na pravnu razinu sličnu onoj ženidbe i obitelji, država postupa samovoljno te protivno svojim dužnostima." (isto, 8)

– "Uskrata društvenog i pravnog položaja ženidbe oblicima suživota koji nisu i ne mogu biti ženidbeni ne protivi se pravdi. Naprotiv, pravda je zahtijeva. (...) Postoje valjani razlozi za ocjenu tih zajednica štetnima za pravilan razvoj ljudskog društva, pogotovo ako bi njihov utjecaj na društvo porastao." (isto)

– "Bila bi teška nepravda žrtvovati opće dobro i pravične zakone kako bi se zaštitila osobna dobra koja mogu i moraju biti zajamčena na načine koji ne škode društvenom organizmu." (isto, 9)

– Postoji uvijek "opasnost da bi zakonodavstvo koje bi na homoseksualnosti temeljilo davanje prava moglo stvarno osobu s homoseksualnom sklonošću potaknuti da se izjasni homoseksualnom ili čak da traži partnera kako bi iskoristila zakonske odredbe" (Kongregacija za nauk vjere, "Neka promišljanja glede odgovora na prijedloge zakona protiv diskriminacije homoseksualnih osoba", 24. srpnja 1992., 14)

Svi katolici koji – bilo u laičkom staležu kao mala djeca, mladići i djevojke, očevi i majke obitelji bilo kao posvećene osobe, klauzurne redovnice, svećenici, biskupi – nepovredivom čuvaju "vjeru jednom zauvijek predanu svetima" i za nju vojuju (Jd 3) te su zato prezreni i potisnuti na rubove današnjega crkvenog života trebaju plakati i vapiti Bogu da se, po moćnom zagovoru Bezgrešnog Srca Blažene Djevice Marije, koja je u Fatimi rekla ljudima neka prestanu vrijeđati Boga, već previše izvrijeđanog, papa Franjo obrati i službeno opozove svoje odobrenje civilnih istospolnih zajednica kako bi učvrstio svoju braću, kao što mu je zapovjedio Gospodin (v. Lk 22,32).

Svi ti maleni u Crkvi (djeca, mladići i djevojke, očevi i majke obitelji, klauzurne redovnice, svećenici, biskupi) zacijelo bi rekli papi Franji: Sveti Oče, radi spasa vlastite besmrtne duše, radi duša svih onih koji zbog Vašeg odobrenja istospolnih zajednica teško vrijeđaju Boga svojim seksualnim činima te se izlažu opasnosti da zauvijek izgube dušu, obratite se, opozovite svoje odobrenje i navijestite sa svim svojim prethodnicima ovaj nepromjenjivi crkveni nauk:

"Poštovanje prema osobama s homoseksualnom sklonošću ne može ni na koji način uključivati odobrenje homoseksualnog ponašanja ni zakonsko priznanje homoseksualnih zajednica." (Kongregacija za nauk vjere, "Promišljanja u vezi s prijedlozima zakonskog priznanja zajednica osoba istoga spola", 11)

"Zakonsko priznanje homoseksualnih zajednica ili njihovo stavljanje na istu razinu sa ženidbom ne bi samo značilo odobrenje nastranog ponašanja, koje bi time postalo uzor u današnjem društvu, nego bi i zamračilo temeljne vrednote koje pripadaju zajedničkoj baštini čovječanstva. Crkva ne može a da ne brani te vrednote, za dobro muškaraca i žena i za dobro samoga društva." (isto, 11)

Zbog nevjerojatnoga papina odobrenja istospolnih zajednica sva se prava djeca Crkve osjećaju poput siročadi, jer više ne čuju jasan i nedvosmislen glas pape, koji bi trebao nepovredivom čuvati i vjerno tumačiti Objavu, poklad vjere, prenesen po apostolima.

Prava djeca Crkve naših dana mogla bi se poslužiti riječima Psalma 137 te reći: Kao prognanik na obali rijeka babilonskih uplakan spominjući se Siona osjećamo se pri spomenu na blistavo i kristalno jasno naučavanje papa, naučavanje naše Majke Crkve. Ipak, nepokolebljivo vjerujemo u riječi našega Gospodina, da vrata paklena neće nadvladati Njegovu Crkvu. Gospodin će doći, makar došao i kasno, tek o četvrtoj noćnoj straži, da utiša oluju unutar Crkve, da utiša oluju unutar papinstva naših dana, i reći će: "'Hrabro samo! Ja sam! Ne bojte se!... Malovjerni, zašto si posumnjao?' I kad uđoše u lađu, utihnu vjetar." (Mt 14,27.31–32) Naš Gospodin reći će također papi Franji: "Ta što koristi čovjeku ako sav svijet stekne, a duši svojoj naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za dušu svoju? Doći će, doista, Sin Čovječji u slavi Oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim." (Mt 16,26–27); i reći će k tome naš Gospodin papi Franji: "Ja sam molio za tebe da ne malakše tvoja vjera; pa kad k sebi dođeš, da učvrstiš svoju braću." (Lk 22,32)


https://www.lifesitenews.com/opinion/bishop-schneider-calls-faithful-to-pray-for-pope-francis-to-convert

Broj komentara: 50:

 1. "Biskup Schneider poziva vjernike da se mole za papu Franju da se obrati"

  Oprostite, obrati na sto? Katolicanstvo? Jel to znaci da Bergoglio trenutno nije katolik ako mu treba obracenje?

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Izgleda da nije. I to odavno. Ako je ikad i bio.
   No nije on jedini CINO.
   U 20. i 21. stoljeću katolikom je se dovoljno zvati, ne i biti.
   Za mnoge, pa i za biskupa Scheidera je to više nego dostatno. Čin ekskomunikacuje je ukinut, ne postoji više u modernističkoj crkvi.
   Ako su smrtnu kaznuctijela ukinuli, kako još radije ne bi ukinuli tu najgoru kaznu za dušu. Doduše, samo u opravdanom slučaju, za heretike i apostate. Za one vjerne opet to ne vrijedi, oni itekako mogu biti "izopćeni".

   Pošto Bogu uskratiše pravo na pravdu i pravičnost, ostalo im je samo da ga prisiljavaju na bezgranično i bezuvjetno milosrđe.

   No Bog se ne da izigravati!
   Kad bi prihvaćali istinu, ljubili bi Boga. A kad bi ga ljubili, izvršavali bi sve Njegove zapovijedi.
   Sa jasnim naglaskom na "sve"!

   Ali oni koji odbacuju pravdu a zahtijevaju samo milosrđe, kako mogu živjeti u istini.
   Stoga, kako žive tako i vjeruju, a tako i mole.
   I tako bivaju i uslišani.

   A mnogo može molitva pravednika, veli nam Gospodin.
   Čak i samo jedno malo zrno (prave) vjere, kad bi čovjek imao i brda bi premještao.

   A gdje je njihova vjera?
   Kada vjeruju da ne samo heretik i apostat nego i javni neprijatelj Kristove Crkve može biti i jeste vikar Gospodina Isusa Krista.
   JbD

   Izbriši
  2. https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/svijet/ivan-sola-o-gorucoj-temi-homoseksualni-lobiji-u-vatikanu-i-medijima-podvalili-su-papi-frani-1053226

   Biskup Schneider bi se trebao obratiti i na koljenima vapiti Bogu za oprost.

   Mislav

   Izbriši
  3. Je li papa Franjo rekao "Ono što trebamo napraviti je zakon o civilnoj uniji. To je način da budu pravno pokriveni. Ja sam se zalagao za to." (citiram prema Solinom clanku)?

   Koliko dana traje ta "podvala" sirotom Franji, je li se itko iz vatikanskog tiskovnog ureda obratio medijima i rekao da Franjo ne zagovara civilne istospolne zajednice?

   Izbriši
  4. Toma, da li ste mi opet uskratili komentar na članku o dvije muhe?

   Memento Mori, da li je npr. papi Bonifaciju VII, Aleksandru VI, Benediktu IX... trebalo obraćenje?

   Ovo ludilo sedevakntizma koje polako zahvaća tradicionalne katolike je identično ludilu modernima.
   Jedni i drugi kreću od pretpostavke da Duh Sveti vodi papu ALI očito u svemu što on javno radi i predstavlja.
   I onda je svaka javna kritika papinih čina hula protiv Duha svetoga i jedinstva Crkve.
   A svaka obrana Svetog Oca napad modernista (čitaj heretika) na katoličku vjeru.

   Malo zdravog katolicizma ipak ne škodi. Bogu hvala na biskupu Schneideru.

   Oblačan

   Izbriši
  5. Oblacan, postoji razlika izmedju loseg katolika i nekatolika. Los katolik treba pokajanje, ali ne obracenje na katolicanstvo.


   "Jer svaki grijeh, pa bio on i težak, ne odcijepljuje odmah, već po samoj naravi, čovjeka od Tijela Crkve, kao što to čine raskol, krivovjerje ili otpadništvo (apostazija). Njih ne napušta svaki život. Oni su, doduše, grijehom izgubili ljubav i milost Božju te nemaju pravo na zasluge nebeskoga nagrađivanja, ali ipak zadržavaju vjeru i kršćansko ufanje, te prosvijetljeni nebeskim svjetlom bivaju unutarnjim savjetima i djelovanjem Duha Svetoga potaknuti na spasonosni strah, dobivaju i vrhunaravne poticaje da se mole i da svoj pad okaju." Papa Pijo XII., Mystici Corporis (23.)

   Jedino ludilo koje ja vidim je ono gdje papa moze biti apostat i predvodnik Novog Svjetskog Poretka, a gdje se cak i tradicionalni katolici radi toga ne libe ubijati papinstvo kao instituciju!

   Izbriši
 2. Kakve veze ima što je Franjo rekao o civilnoj uniji, nakon što je svijetu objavio da ne vjeruje da je utjelovljeni Krist Bog? Ali to može proći zato što i među svećenicima i među laicima ima dovoljno takvih kao što je Mislav: njihova je nakaradna karikatura poslušnosti štit iza koje mogu sakriti svoje kukavištvo, ili svoju apostaziju. Hvala Bogu na ono par biskupa, uključujući Schneidera, koji se više boje Boga nego čovjeka.

  OdgovoriIzbriši
 3. Sram vas bilo....Jedva ste docekali da dodje papa Franjo ponovno na dnevni red po porciju ogovaranja,porciju klevetanja,porciju uvreda kakvih u Crkvi od strane vjernika jos nismo vidjeli....Jedva su docekali jedni te isti potpisani dezurni kriticari sveta zivota i"iznimne pravovjernisti"spremni dati i svoju vlastitu glavu umisljene siluete naj tradicionalnijeg tradicionalizma....A zapravo golaći i kukavice.Lešinari svake,vrste neostvarenih zivota i neispunjena djetinjstva.Jer ili vam je bilo predobro ili ga niste ni imali pa sada taj nedostatak ljubavi ispoljavate mrznjom na rimskog Prvosvecenika.Sve sami umisljeni odpad koji se nemoze ni reciklirati pa da bude bar za nesto koristan.Rastrgani ste izmedju samo i jedino svog Ja i toga da se pomalo pretvarate u zapaljive suicidne samodostatnosti jer kad vise ne preostane ni to da se sami medjusobno slusate, iskopajte si duboku jamu pa se od glave prema dole zakopajte do pola a ona druga polovica,noge,neka vise u zraku da se vidi koje su to budale hodale po ovoj zemlji zbog cijeg zagadjenja prirode je Sveti Otac i morao napisati Encikliku Laudato Si.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Duboko argumentiran odgovor na biskupovu kritiku Franjinih rijeci, nema sta.

   Izbriši
  2. Tja, kad jedan Ogorčeni drži pridiku drugima o "nedostatku ljubavi"...
   A ovakva retorika obrane nebranjivog tipična je za sve slijepce koji se daju (za)voditi slijepima.
   Credo quia absurdum.
   JbD

   Izbriši
  3. Krivo postavljaš stvari, Zapaljivi, pardon, Ogorčeni. To što Franjina uvjerenja nemaju puno dodirnih točaka s katoličkom vjerom i što ne vjeruje u Isusovo Božanstvo nema nikakve veze s našim karakternim osobinama.
   Onaj dio s nečijim nogama u zraku i Laudato si nije mi baš jasan.

   Izbriši
 4. Toma pozdrav!Jutros se upokojio mitropolit crnogorski Amfilohije.Nebi bilo loše da napraviš jedan izvještaj na tu temu.Zanimljivo on se školovao na našim papinskim učilištima u Rimu.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Nikodem, evo ovdje ima jedan upečatljiv izvještaj:
   https://hamdocamo.wordpress.com/2020/11/01/biljana-srbljanovic-pobeda-vraga/
   Nije mi poznat Blog kao ni autor, no izvješće je u svakom slučaju zanimljivo pročitati.
   JbD

   Izbriši
 5. Umro je veliki mitropolit Amfilohije, rimski đak i beogradski namjesnik, pećki egzarh i "dva oka u istoj glavi", kao što mu i samo ime kazuje. U tuzi za njim osta Irinej, veliki patrijarh srpski, arhiepiskop pećki (mjesto na Kosovu), mitropolit beogradsko-karlovački i postulator kauze za neproglašenje blaženog Alojzija svetim.

  OdgovoriIzbriši
 6. Ovoga ogorčenoga kao da je "evangelizirao" ovaj jutros upokojeni Risto Radović (kojemu neću navesti nadimak medju Crnogorcima, a kojega kao da je izmislio Dante). Toliko je volio Crnogorce (koji su preživjeli "oslobađanje" od strane Karađorđevića 1918.g.) da ih je divno darivao svakakvim uvredama i kletvama, a posebno je častio Crnogorce koji su vapili u vrijeme monstruoznog uništavanja Dubrovnika: "Sa Lovćena vila kliče oprosti nam Dubrovniče" i koji su to uzvikivali u najteže vrijeme za Crnogorce i Hrvate u Crnoj Gori.

  Za njegovo litijašenje po Crnoj Gori najzaslužniji je njegov bivši miljenik M.Đukanović koji je htio da poništi zločin prema Crnoj Gori i Crnogorcima od prije 20-30 godina kada je velikosrpskoj kliki dozvolio da opljačkaju sve crkve i imovinu koja je nekad pripadala crnogorskoj državi do 1918.g., a ovi prenijeli u vlasništvo okupatorske "Crkve", tj. svetosavske sekte iz Srbije.

  Prije mjesec dana je obećao da neće umrijeti dok ne sruši Meštrovićev mauzolej Njegošu na vrh Lovćena i ponovo ne sazida mauzolej za Karađorđeviće na tom mjestu (uz zidanje još jedne crkve na Cetinju), na što su mu Cetinjani odgovorili da dok ima jednog Crnogorca na Cetinju to mu neće uspjeti.

  PC

  OdgovoriIzbriši
 7. Da su se kod Stepinca vise istcale duhovne vrline svetosti a ne nebitne za sveopcu crkvu nacionalne i politicke mozda bi vec bio Svet.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Nikodem, najveća Stepinčeva vrlina je jedinstvo sa Petrovom stolicom i što nije napustio svoje stado. Ta dimenzija je najbitnija za sveopću crkvu. Jednako kako papa Pio XII je napadan kao Hitlerov vikar i slično a spasio je mnoge Židove, tako i Stepinac nose breme vremena i laži židovsko srpskog lobija.
   Ako su spasili a znamo da jesu Židove zašto nisu pravednici naroda?
   Srbi pak mrze Stepinca jer mrze sve hrvatsko zbog alergije koje imaju prema velikim Hrvatima.
   Stepinac je svet. Vjerujem i papa Pio XII. To što nisu proglašeni svetima ne mijenjaju činjenicu da to jesu. Jednako kao što ateista ne vjerujući u pakao ipak će se tamo naći ako ne odbaci svoju ludost.
   Billy

   Izbriši
  2. Billy to sto pricas ne spada pod svetost nego pod ljudkost pa i sam kazes da su to vrline.Ali to nije komponenta svetosti.Za svetost se smatra vise i nadnaravno.Nego sta za majku milu da je bio duzan cuvati jedinstvo pa na to ga je pozivala i sama sluzba zagrebackog nadbiskupa i kasnije kardinala.Pa nije bio neki sluzbenik budizma nego katolicke crkve pa onda to mu i je posao.Sta bi vi htjeli...Da srbi mrze sve zivo zar se s time napajate a to sto toliko godina nakon rata oni zive po zaseocima u nenormalnim uvjetima i jos nemaju struje.To im mi hrvati cinimo iz silne ljubavi jer ih volimo jeli tako i sto je preko 200.000 protjerano iz zemlje na ovaj ili onaj nacin uz presutnu potporu nekih pojedinaca u nasoj crkvi.Molim vas,mi smo bubice i andjeli bezgrijesni a srbi su nam za sve krivi...??!!

   Izbriši
  3. Tko Nas Bre Zavadi Nikodeme,
   200 000 tisuća Srba nije protjerano već su otišli jer ne mogu smisliti hrvatsku državu. U Podunavlju nije bilo ni Oluje ni "protjerivanja" pa su nakon mirne reintegracije i od tamo otišli. Iz istog razloga kao i njihova braća u Traktorijadi 95.

   Za rješavanje problema struje u zaseocima Srbi imaju dvije adrese na koje bi se trebali obratiti.
   Prva je njihov vožd Pupovac,a druga Beograd koji ih je i potaknuo na pobunu protiv Hrvatske.
   Manje kuna ustašica za četničke Novosti i bit će struje koliko voliš.
   Osim toga, nenormalni uvjeti im ne smetaju kada treba četnikovati ili noževima izbosti Hrvate.

   Konačno, kome u Hrvatskoj ne odgovara uvijek je slobodan otići. Ako toliki Hrvati odlaze iz svoje države zašto ne bi i vječno ugroženi?

   Izbriši
  4. Nikodime, u tim krajevima o kojima govoriš Srbima nije ni malo gore nego Hrvatima. Budući da i sam potičem iz Knina, mogu posvjedočiti za dvije stvari: ljudski gledano, oni nisu ništa gori od nas, a s druge strane, neznatan je broj onih među njima koji ne misle da njihova sela po Hrvatskoj ne bi trebala pripasti Srbiji. I nije ih niko protjerao, nego ih je njihova vlastita vojska prisilila da odu u Srbiju.

   Izbriši
 8. "Duh Sveti nije Petrovim nasljednicima obećan da bi po Njegovoj objavi naviještali neki novi nauk, nego da bi uz Njegovu pomoć nepovredivom čuvali i vjerno tumačili Objavu, poklad vjere, predan od apostolâ." ("Pastor aeternus", pogl. 4.)

  Schneider ponavlja taj često spominjani citat Prvog vatikanskog koncila, ali kao i mnogi koji ga ponavljaju, ne tumači ga u pravom smislu i izostavlja ključne dvije rečenice koje se izravno nastavljaju na njega i pokazuju kako se gornja rečenica treba tumačiti. To su:

  "A taj pak apostolski nauk prihvatili su svi časni oci, a sveti i pravovjerni učitelji su ga poštovali i slijedili; oni su najpotpunije znali da ta Petrova stolica ostaje uvijek netaknuta od svake zablude, prema božanskom obećanju Gospodina i Spasitelja našega, koje je dao prvaku svojih učenika: 'Ali ja sam molio za tebe da ne malakše tvoja vjera. Pa kad k sebi dođeš, učvrsti svoju braću' [Lk 22,32].
  Dakle, taj posebni dar da u istini i vjeri nikada ne zataji, dan je od Boga Petru i njegovim nasljednicima na toj Stolici, kako bi svojom uzvišenom službom služili spasenju sviju, kako bi čitavo Kristovo stado po njima bilo sačuvano od otrovne hrane zabluda i hranilo se hranom nebeskog nauka, kako bi se nakon uklanjanja prilika za raskol čitava Crkva sačuvala jedna, i oslonjena na svoj temelj ostala čvrsta protiv vratiju pakla."

  Dakle, u rečenici koju on citira ne radi se o tom da bi papa TREBAO vjerno čuvati i tumačiti Objavu (kao što Schneider tumači), te da NE BI TREBAO naučavati neki novi nauk, nego se radi o tom da je NEMOGUĆE da papa (naučavajući kao papa) naviješta nov nauk ili da iskrivi Objavu. Po nepogrješivoj katoličkoj nauci to je NEMOGUĆE (zato je krajnje apsurdno moliti se da se jedan papa obrati na katoličku vjeru). To ne znači da je papa u svemu nepogrješiv, nego jednostavno da se ne može nikad dogoditi da naučava Crkvu herezu ili opasnu zabludu.

  Zašto Schneider i slični nikad ne citiraju te rečenice Prvog vatikanskog koncila? Jer je ta katolička nauka nespojiva s uvjerenjem da je Bergoglio (ili njegovi modernistički prethodnici) papa.

  Sve se, znači, svodi na izbor hoćemo li odbaciti tu katoličku nauku ili ćemo odbaciti Bergoglia (jer treći izbor ne postoji niti ga je itko našao)? Ako učinimo prvo, kako se možemo zvati "katolici", a kamoli "tradicionalni katolici"?

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Mateo, da li papa može zabludjeti kad daje intervjue?

   Oblačan

   Izbriši
 9. Ponavljam još nekoliko važnih citata:

  "Značenje te božanske izjave [da vrata paklena neće nadvladati] je da, bez obzira na lukavost i intrige koje upotrijebe protiv Crkve, nikad se ne može dogoditi da crkva povjerena Petrovoj skrbi podlegne ili na bilo koji način zakaže. (...) Dakle, Bog je povjerio Svoju Crkvu Petru da bi je on mogao čuvati svojom nenadvladivom moći. (...) I budući da svi kršćani moraju biti blisko sjedinjeni sa zajedništvom jedne nepromjenjive vjere, Krist Gospodin, snagom Svoje molitve, zadobio je za Petra da u vršenju njegove službe nikad ne otpadne od vjere."
  (papa Leo XIII., Satis cognitum)

  "Još jedan i siguran privilegij zajednički Petru i svim njegovim nasljednicima je da on i svi drugi rimski biskupi (jer je Petar, kako je Krist htio, ustanovio i potvrdio Prvosvećeničku crkvu u Rimu) nikad otvoreno ne otpadnu od te vjere, tako da Crkvu uče herezu, ili bilo koju zabludu, protivno vjeri. Tako kaže sv. Leo (serm. XXII), o Natalis sv. Petra i Pavla, sv. Ciprijan Korneliju (Lib. I. ep. 3), Lucije I., Felix I., Agatho, Nikola I., Leo IX., Inocent III., Bernard i dr., koje Bellarmin citira i slijedi (Lib. I. de Pontif. Roman.).

  Jer bilo je potrebno da Krist, po Svojoj mudroj providnosti osigura Svojoj Crkvi, koju uvijek prosijava i kuša vrag, i to ne samo u Petrovo vrijeme nego u svim vremenima nadalje, sve do kraja svijeta, tumača prave vjere kojem će se ona moći obratiti u svakoj sumnji i koji će je moći učiti i potvrđivati u vjeri, inače bi Crkva mogla, Bože sačuvaj, zabluditi u vjeri. Jer ona je, kao što je sv. Pavao rekao Timoteju, ‘stup i temelj istine’ (1 Tim. 3,15). Taj tumač Crkve je dakle Petar, i svi sljedeći rimski biskupi. To obećanje dano Petru i njegovim nasljednicima naročito se primjenjuje na vrijeme kad je Petar, kao Kristov nasljednik, počeo biti glava Crkve, tj. nakon Kristove smrti.

  (p. Kornelije a Lapide, S.J., The Great Commentary of Cornelius a Lapide: S. Luke’s Gospel, Edinburgh, 1908., str. 482.-483: https://archive.org/details/TheGreatCommentaryOfCorneliusALapideV4/page/n499)

  OdgovoriIzbriši
 10. Raul vera lopez biskup u meksiku koji lgbt populaciju savjetuje da ostanu to sto jesu da ih je Bog takve stvorio!kad je franc bio u meksiku sa doricnim se cerekao ni opomene ni ukora zasto bi ga ukorio kad ni u pakao ne vjeruje onda ona vjestica iz radikalne stranke italije emma bonino koja se hvalila da je napravila 10 000 abortusa i s njom je franc imao selfi pun smjeska tu spodobu je nazvao zaboravljenom velicinom!ćega? Pakla!!!

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Kad nemozete kod nas nista iskopat grobari da grobari onda cackate po svakom bapskom cosku svjeta nebi li neko prljavo rublje izvukli i time se hranili.Jeste li svjesni sto radite i sto objavljujete....najvise trujete sami sebe...

   Izbriši
  2. Razboriti, ne činiš mi se baš razboritim jer jednim prstom u drugoga pokazuješ i proziviš s tri prsta sebe.
   Hajmo razmisliti najprije...
   Ana

   Izbriši
  3. Razboriti, kakvo kopanje i kakvi ćoškovi, radi se o hrpama užasa kojeg treba razgrtati bagerima, i o Vatikanu i najvidljivijim crkvenim institucijama. Zašto ni ne pokušavaš braniti ono što misliš da je napadnuto? Očito zato jer nemaš čime, pa ti preostaje samo prostačko pljuvanje. Interesantan derivat modernističkog shvaćanja poslušnosti.

   Izbriši
  4. Lars nemam zeluca kojim bi se moglo provariti ono sto ti i "dezurni,pravovjerni teolozi"ovdje iznosite.Prostacko pljuvanje koje spominjes upravo ti i takvi ko ti koji dobivate prostora jedino ovdje,upravo vi to cinite Crkvi i svemu sto vam se nađe na putu a nije po vasem misljenju...Vama je pljuvanje od drugih a to kako vi pljujete i hračkate po papi vjerojatno iza ledja drzite spremljeni glogov kolac za posljednji udarac u srce Crkve.Da je pravde u ovoj zemlji koja kaznjava bogohuljenje i huskanje trebalo bi vas par objesiti za noge da cjeli dan visite na Jelacic placu!

   Izbriši
  5. Sedevakantisti i wannabe sedevakantisti,

   https://www.bitno.net/vijesti/vatikan-je-reagirao-u-pismu-veleposlanicima-svete-stolice-objasnili-papine-izjave-o-homoseksualcima/

   Propao vam ručak. Sad morate naći novu kost za glođati.

   Mislav

   Izbriši
  6. "Što se pak druge izjave tiče, u pismu piše kako je papa Franjo o izvanbračnoj zajednici govorio u kontekstu građanskih zakona o životnom partnerstvu. „Jasno je da je papa Franjo govorio o zakonima država, a ne o doktrini Crkve koju je ponovio više puta tijekom godina“, piše u pismu."

   Ne razumijem sto se tocno demantira. Franjo nije za homobrak (ja takve rijeci zalaganja za homobrak nisam ni vidio u njegovoj izjavi), nego za homocivilneunije. A razlikuju se u nazivu i u tome sto ne bi smjeli posvajati djecu?

   Izbriši
  7. Dok je papa bio nadbiskup u Argentini zalagao se PROTIV civilnog braka, ali je od dva zla birao manje. U smislu nije dobro ni jedno, ali je bolje unija nego brak ako već mora u zakon. Sveti Otac ne tvrdi eksplicitno da je za zakonsko priznavanje istospolnih zajednica kao da bi to bilo nešto dobro. No cijela stvar je očito namjerno stavljena u takav kontekst i ta perfidnost me najviše plaši.

   Ali Crkva je obitelj! Ne priliči djeci da govore protiv svog oca. Kakav je da je nemamo drugog.

   Oblačan

   Izbriši
  8. Razboriti, želuca nemaš, ali vidim da ti rastu očnjaci. Nitko na ovoj kugli zemaljskoj nije toliko ispljuvao Crkvu kao vi neokonzervativci sa svojim perverznim shvaćanjem poslušnosti, vi koji ste od papinstva i napravili firerprincip. Umjesto da pogledate u čemu se i koliko razlikuje Franjina vjera od katolicizma, vi se služite argumentima ad hominem i osobnim napadima, a ne primjećujete da polako tonete u ljevičarsku močvaru. Tamo vam i je mjesto, vama i vašem falsifikatu vjere. Jednog dana ćete se jako začuditi kad vam župu preuzme velečasna i kad najavi da će na nedjeljnoj misi vjenčati prvi gej par. Zatim slijedi blagoslov kipa Šive Nataraje i kapele svete pačamame. Trebat će ti želudac morskog psa, "razboriti", kao i svima koji nemaju razbora.

   Izbriši
  9. Opet citiram Solu jer on u svom clanku brani papu, pa je valjda uzeo najpozitivniji moguci prijevod po kojem je Franjo rekao: "Ono što trebamo napraviti je zakon o civilnoj uniji. To je način da budu pravno pokriveni. Ja sam se zalagao za to."

   Zasto to moramo napraviti i zasto bi se ijedan katolik zalagao za to da homoparovi budu "pravno pokriveni" na taj nacin?! Zar nije normalno da takvi ljudi imaju ni manje ni vise nego ona prava koja imaju svi gradjani u nekoj drzavi? Zbog cega bi se katolik zalagao da se na bilo koji poseban nacin zastiti zajednica dviju (ili vise) osoba istog spola na osnovi toga sto oni genitalno opce ili jedni drugima iskazuju znakove afektivne privlacnosti vlastite braku? Katolicka Crkva ima nauk i o dostojanstvu covjeka i o u nebo vapijucim grijesima, zbog cega Franjo jednostavno ne ponovi taj nauk?! (to je retoricko pitanje, ne trebate pokusavati na njega odgovoriti)


   Ako u obitelji otac tesko zlostavlja djecu, naravno da se djeca trebaju od toga braniti. A sto drugo Franjo radi nego nas psihicki, moralno i vjerski zlostavlja (da ne kazem nesto gore).

   Izbriši
  10. Oblačan,

   "Dok je papa bio nadbiskup u Argentini zalagao se PROTIV civilnog braka, ali je od dva zla birao manje. U smislu nije dobro ni jedno, ali je bolje unija nego brak ako već mora u zakon."


   Ne bi li bilo bolje da je papa Franjo rekao slijedeće:

   Ili ne znate, da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Ne varajte se: "ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubočinci, ni mekoputnici, ni muželožnici, Ni kradljivci, ni lakomci, ni pijanice, ni psovači, ni razbojnici neće baštiniti kraljevstva Božjega. (1. Kor. 6, 9-10).

   Papa Franjo daje intervju homoseksualcu Evgeniju Afineevskom umjesto da mu kaže nek promjeni život inače će ići u pakao.

   Zadnjih sedam i pol godina umjesto da Franjo kao papa utvrđuje ljude u pravovjernom nauku, on daje u najmanju ruku dvosmislene izjave za koje se onda cijela vojska njegovih pristaša trudi prikazati ih u katoličkom svjetlu.
   Kod papa prije 2VK nije to bilo potrebno jer su se držali pravog nauka i njihove izjave i enciklike nije trebalo tumačiti nikome jer su bile kristalno jasne.

   Dalje, Oblačan, nije nama papa otac. Mi imamo samo jednog Oca koji je na nebesima.

   Zabrinuti

   Izbriši
 11. Prema novome misalu beskorisno je čovjeku ako sav svijet stekne, a naudi ne baš duši svojoj, nego svojem životu. Čuo sam nedavno propovijed u kojoj je propovjednik rekao da ne vrijedi ni sav svijet zadobiti ako se ne živi punim plućima. Napomenuo je da je i ona druga interpretacija, prema kojoj je riječ o zadobivanju svijeta, a gubitku vječnog blaženstva, točna.
  Mogla bi, dodao bih, biti riječ i o odgodi vječnog blaženstva. Zanimljivo je "po tom pitanju" zaviriti u Divkovićev "Nauk krstjanski", pročitati u njemu npr. ovo: "za jedan smrtni grijeh ima čovjek sedam godišta pokoru činiti. Tako je naredila sveta Majka Crkva", ali "što čovjek može na ovomu svijetu za dan odstajat pokorom i ostalijemi dobrijemi djeli, potreba je da u purgatoriji stoji godište dana" (usp. Ez 4), stoga "u čistilu po pravdi Božjoj za pokaranje jednoga grijeha ima stajati toliko godina koliko je dana u sedam godišta", a "taka je muka u purgatoriji da toga ne može promisliti ni procijeniti nijedan živi duh, niti je prilična nijedna muka od ovoga svijeta k muci od purgatorije".
  M. P.

  OdgovoriIzbriši
 12. M.P.Nevjerojatno vi pojedini sve znate citirati i svaku stavku gdje joj je mjesto ali...na poslusnost Crkvi svi se oglusujete!Tu vam sve pada u vodu,sva vasa vjerodostojnost vam pada u vodu....

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Jeste li vi poslušni Crkvi koja kame "Ne čini preljuba", ili crkvi koja kaže "Činiti preljuba i nije baš neki grijeh"?!
   Crkvi koja kaže "sodomija je smrtni grijeh koji vapije u Nebo za kaznom" ili crkvi koja kaže sodomitima "Tebe je Bog takvog stvorio"?!

   Postoje mnoge navodne Crkve i navodni vjernici. No samo je jedna prava Sveta Katolička i Apostolska Crkva Gospodina Isusa Krista. I vjernici su samo oni koji poštuju i vrše SVE Božje ZAPOVIJEDI.
   JbD

   Izbriši
  2. "Volim citirati jedan poprilično izniman tekst koji potječe od jednog biskupa iz 13. st. Riječ je o Robertu Grossetêteu – eto on se tako zvao [Glavonja, Glavurda]! – koji je bio biskup u Lincolnu u Engleskoj. (...) Dakle, papa Inocent IV. tražio je od Roberta Grossetêtea da jednome njegovu štićeniku dade crkvenu nadarbinu. Navodim doslovan biskupov odgovor: 'Fideliter et obedienter non obedio, contradico et rebello.' (S najsinovskijom i najposlušnijom odanošću kažem ne i bunim se.) Ovaj detalj pokazuje kakvo je ozračje slobode povezivalo biskupe s papom." (Yves Congar, "Život za istinu", KS, 1979., str. 201.)
   M. P.

   Izbriši
  3. "Therefore, when we love the Pope, there are no discussions regarding what he orders or demands, or up to what point obedience must go, and in what things he is to be obeyed; when we love the Pope, ***we do not say that he has not spoken clearly enough, almost as if he were forced to repeat to the ear of each one the will clearly expressed so many times not only in person, but with letters and other public documents;*** we do not place his orders in doubt, adding the facile pretext of those unwilling to obey - that it is not the Pope who commands, but those who surround him; we do not limit the field in which he might and must exercise his authority; we do not set above the authority of the Pope that of other persons, however learned, who dissent from the Pope, who, even though learned, are not holy, because whoever is holy cannot dissent from the Pope."

   St. pope Pius X

   https://rorate-caeli.blogspot.com/2012/11/love-pope-no-ifs-and-no-buts-for.html

   Sedevakantisti i wannabe sedevakantisti, kako će vas papa Pio X šutnuti nogom u pakao kad se pojavite na sudu Božjem.

   Mislav

   Izbriši
  4. Mislave, ja sam ovo tvoje shvatio tako da mi katolici sad trebamo zastupati i boriti se za civilno partnerstvo. Srećom, to već imamo u zakonu (doduše, više zaslugom krvnih i duhovnih potomaka onih koji su zaklali Bulešića i zatvorili Stepinca, nego nas previše konzervativnih katolika).
   Mislave, ne znam koji su tvoji osobni problemi u vezi očinskog autoriteta, ali kao što su ljudi katolici smatrali da je sramota da papa Aleksandar VI. imenuje svoje kopile za kardinala, a to nije stvar nauka, i kao što su ljudi smatrali da papa Ivan XXII. govori hereze, tako ne mogu podržati ovo dvosmisleno izlijetanje za koje svatko imalo zdrav vidi kamo vodi.

   Izbriši
  5. Mislave, a u tom tvom snu, Sv. Pio X, koji nas šuta nogom u pakao, nosi li on na glavi titovku s petokrakom? Ili možda majicu s likom Čegevare? Ili pačamame?

   Izbriši
  6. Lars,

   kad se ne zna što odgovoriti (jer je jasno da ćeš biti u paklu, osim ako se ne pokaješ), onda se optuži za komunizam nekoga koji nema komunista ni do 15. koljena.

   Mislav

   Izbriši
  7. Mislave, ne znam koga misliš da sam optužio za "komunizam"? Ja sam sasvim decidirano napisao da je Franjo javno obznanio DA NE VJERUJE DA JE KRIST BIO BOG OD UTJELOVLJENJA DO USKRSNUĆA. Nema tu nikakve nejasnoće i dvosmislenosti. Bergoglio se otkriva kao neprijatelj i progonitelj Katoličke crkve od početka svog pontifikata do danas. Ti očito misliš da se treba praviti da istina nije istina, da se treba pretvarati da nemamo oca koji zlostavlja i mrzi djecu koja su mu povjerena, i koji one koje je Bog otkupio svojom krvlju hoće vratiti natrag njihovom ubojici.
   Može li se nekoga tko javno govori da Bog AKTIVNO A NE PERMISIVNO želi pluralizam religija, tko poriče trojstvo, postojanje pakla itd uopće smatrati papom? Pakla, kojim ti, u ime tog istog Franje, koji u daleko najboljem slučaju daje nejasne izjave, prijetiš, iako ti sam Franjo kaže da pakla nema, kao ni Presvetog Trojstva.
   Na kraju, kako pomiriti ideju da je Franjo papa s pismom Sv. Pija X. koji smatra, kao i zaključci prvog vatikanskog sabora, da papa ne može biti netko tko krivo naučava, laže, obmanjuje, kao što je to evidentno slučaj s trenutnim slavnovladajućim pontifeksom? Ti misliš guranjem glave u pijesak i vrijeđanjem svih onih koji misle da je to glupost i kukavištvo.

   Izbriši
  8. ***we do not say that he has not spoken clearly enough, almost as if he were forced to repeat to the ear of each one the will clearly expressed so many times not only in person, but with letters and other public documents;***

   38 Q. Is there any distinction between the members of the Church?
   A. There is a ***very notable distinction*** between the members of the Church; for there are some who rule and some who obey; some who teach and some who are taught.

   Catechism of St. Pius X (puno toga piše u Katekizmu sv. Pija X samo treba pročitati)

   Smireno promisli zašto će te sv. Pio X šutnuti nogom u pakao.

   Kad LAIK citira što su drugovi komunisti (svih vrsta i boja) rekli da je papa rekao, a ne ono što piše u enciklikama i drugim službenim dokumentima, kao i izrečeno na općim audijencijama, to se zove laička demokraTija.

   Mislav

   Izbriši
 13. Kopile? Predivno. Baš poželim postati katolik čitajući ovakve epitete u komentarima "vjernika". Koji usput zaboravljaju da je sv. Pismo prepuno "kopiladi" kako to puni ljubavi i senzibilnosti za vanbračnu djecu koriste neki "vjernici". Sigurno ste ponosni... Bravo...

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ajoj... mali konkretni Cezar Borgia, bubica mamina i tatina, ubojica i nasilnik. Jadan mali, i odbačen, nije ga nitko razumio... da sam pogrdio potomka neke sirote koja je jednom u životu bila lakomislena... bilo bi zločesto... ali zbilja, mali jadni Cesare Borgia, i otac mu papa i papinski nećak... ako hoćete i nasljednik mu geopolitičar Julije II., a da Julija III. i onog njegovog uličarskog minjončića ne spominjem. Ali to su detalji povijesti papinstva koja nas uči da je bilo groznih papa.
   Morat ćemo revidirati izdanje Biblije pa umjesto bludnica staviti seksualne radnice ili tako nešto. Možda seksualne poduzetnice???
   Poštedite me svojih sladunjavih pretencioznosti. Katolici ne trebaju biti šonje, niti vrući niti hladni, politički korektne lutke koje će klimati glavama nastojeći sve svidjeti svima i svakome. Koji će razglabati o potrebi da se osudi grijeh, a ne grešnika pa onda pobjeći u rupu da se grešnik ne uvrijedi ako mu se spomene za čini grijeh, jer, eto, ne želimo suditi. Ostavimo se skrupulozne sladunjavosti i ponašajmo kao odrasli ljudi.

   Izbriši
 14. Kopile. Tako divna rijec koja je mnogoj djeci obiljezila djetinjstvo i napravila bolne rane. Ali, nije za ocekivati od Vas da shvatite tezinu svojih komentara nakicenih predivnim epitetima koje tako olako u svojoj pravednosti i vaznosti lijepite. Sreca da niste reprezentativni primjer vjere jer biste napravili neopisivo puno vise stete svojim pristupom i nastupom nego neki koje tako olako pljujete. Ali, kao sto rekoh, ne ocekujem.da shvatite. Jedino mogu zaliti one koju su prisiljeni zivjeti sa Vama i uz Vas. Njih mogu zaliti a Vama zeljeti jedino da nikada ne osjetite ono sto radite ljudima oko sebe. Svako dobro Vam zelim.
  N.N.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Pokušajmo u tom sljepilu sentimentalnosti ipak razlučiti uzroke i posljedice. Rane su takvoj djeci nanijeli prije svega njihovi lakomisleni, a u mnogobrojnim slučajevima ujedno i drski i cinični roditelji koji su im na početku života podarili početni rezultat 0:3. Žalosno, usto vrlo nesentimentalno i nemelodramatski, mnogi su od njih bez puno kajanja, ili uz bipolarni život - jutrom se kajem, noću živim "punim plućima" - nastavili istim smjerom, bez puno želje da puno toga u svom životu promijene. Promiskuitet, novi dečko "samohrane" majke, nova tatina cura, emocionalna nezrelost, svađe, kratkotrajna zaljubljivanja, još brži prekidi, financijska (ne)odgovornost u razini emocionalne (ne)zrelosti. Eto, to je uzrok rana i problema, a ne to što sam kardinala Cezara Borgiu, kasnijeg stjegonošu svete Rimske Crkve nazvao kopiletom (nije bio zadnji nezakoniti papinski potomak, pa čak ni zadnji koji je dogurao do papinskog vojskovođe tj. stjegonoše svete Crkve).
   Rezultati sentimentalizma su već vidljivi. Fokusiranje na supružničku združenost umjesto na prokreativnu svrhu braka: u konačnici tolerancija rastave i kohabitacije, pardon, PRILEŽNIŠTVA, nakon nekoliko rundi rezultat je više brakolomstva, bigamije (tzv. rastavljeni i civilno ponovno "vjenčani"), priležništva; Sažaljenje nad nezakonitom djecom i njihovo uključivanje u nasljedstvo (obično za "nagradu" zakonitoj supruzi i djeci nekog pohotnika) - rezultat: više takve djece.
   Da svojoj djeci kažem da nije značajna opasnost ako si budućeg bračnog druga traže među potomstvom rastavljenih roditelja? Generaliziranje? Svakako.
   Skicu mojih međuljudskih odnosa mogu prokomentirati kao patetičnu i zadržat ću se na tome.

   Izbriši
  2. Poštovani.
   Vaš odgovor samo je potvrdio moju pretpostavku i prethodnu tvrdnju da nećete uopće shvatiti problem svoga ponašanja/izražavanja. O patetici, kako to Vi lijepo kažete, mogli biste sami razmisliti čitajući vlastite komentare. I, ako mislite da Vam ovo pišem jer osobno imam problem, moram Vas odmah razočarati, ne, nemam. Pišem Vam ovo iz nekoliko razloga:
   1. zato jer kroz životni poziv radim upravo sa velikim brojem djece koju Vi i Vama slični tako lijepo častite etiketama poput kopileta i ostavljate im na ionako izranjenoj psihi ili ako hoćete, duši, dodatne rane. Nemate uopće pojma što činite svojim izražavanjem (nadam se da nemate). Ali, kao što rekoh, ne očekujem da u svom sljepilu shvatite.
   2. pišem Vam ovo zato što mnogi čitaju ovaj i slične blogove u nadi da će učvratiti svoju vjeru. Vi i Vama slični najgora ste moguća antireklama svemu dobrom što Toma i mnogi vrijedni ljudi ovdje pokušavaju činiti.
   3. pišem Vam ovo zato jer sam si malo dao truda i potaknut Vašim zadnjim odgovorima čitao Vaše komentare u ostalim temama. Evo Vam sada malo patetike, kako to Vi lažete- Vi ili imate ozbiljan poremećaj narcisoidnosti i manjka empatije ili ste doboko ranjeni i svoj jad sakrivate iza loše izgrađenih zidova zamaskiranih religioznošću. Dozvolite da Vam kao netko kome je to struka kažem da ste potrebni pomoći a kao vjernik da Vam kažem da svojim riječima činite više zla nego možete pretpostaviti.
   U svakom slučaju, iz Vaših komentara izbija neuroza i agresija a u mnogim dijelovima i veliki nedostatak temeljne kulture. Ili još vrlo mladi pa Vam je neke stvari za oprostiti, ili je netko zakazao u osnovnom odgoju pa Vas je za žaliti. Kako god bilo, Vi i Vaše riječi ne predstavljate vjeru i morate shvatiti da Vam je fasada prilčno problematična.
   I, na kraju, kada biste sami imali unuku/unuka, koji je imala/imao nesreću biti izvanbračno dijete. Biste li ju/ga kao djed zvali KOPILE? Ako ne, zašto i zašto to činite onda drugima? Ako da, sami si dajte nastavak ove rečenice.
   Da ne bi ovo otišlo sada u nedogled, prekidam raspravu i zahvaljujem Tomi na puštanju komentara a djeci koju ranjavate svojom bezobzirnošću i manjkom osnovne kulture u Vaše se ime i ime svi vjernika ispričavam.
   Svako dobro.
   N.N.

   Izbriši
  3. Krenuli smo od privilegiranog Cezara Borgie i završili na skrupuloznim zabranama korištenja pojedinih riječi.
   Kad bih imao unuka koji je izvanbračno dijete ponajprije bih konstatirao da sam ja pogriješio u odgoju svoje kćeri ili svog sina.
   Nije potrebno da svoju osobnost, svjetonazor i vrijednosne predloške koje ste pokupili na fakultetu maskirate u neutralnost i objektivnost "struke" (mi u Hrvatskoj bar imamo Bandića da nam objasni što je sveta struka i što su diplome pa ljudi imaju manje svetog strahopoštovanja).
   Mlad nisam, ranjen nisam, vjerojatno se uklapam u vaše predloške manjka empatije i narcisoidnosti, nema tu nikakve fasade. Vi radite s jadnima i ostavljenima, ja sam valjda alternativno mogao izabrati poziv kakvog vojnog podoficira ili nekoga drugog tko maltretira ljude i govori im da su nedovoljno dobri. Netko, uostalom, mora biti u stanju osuditi zločinca, otpustiti lošeg radnika, srezati mu plaću, izvježbati specijalca da snajperom ustrijeli čovjeka, deložirati dužnika iz stana, srušiti studenta na zadnjem, komisijskom ispitu, možda kao roditelj reći svom djetetu da je, nakon dvije potraćene godine, studij medicine evidentno pretežak za njega... Pretpostavljam da je među takvima puno ljudi iz mog profila... moramo osigurati da ljudska civilizacija funkcionira da se svetiji ljudi mirno mogu baviti svojim poslovima.

   Izbriši

Upute za komentiranje

Kako bi se razlikovali sugovornici, obavezno koristite neko ime ili nadimak koji možete dodati i na kraju komentara. Potpuno anonimni komentari najčešće se brišu.

Nijedan komentar objavljen na ovom blogu ne podrazumijeva ni u kojem stupnju prihvaćanje od autorâ ovog bloga mišljenja koja su u komentaru izražena.