ponedjeljak, 21. studenoga 2016.

Posljednje stvari - 6. Sudnji dan (kraj)


6.
Sudnji dan

Znaci koji će se opaziti prije općega suda

Strahoviti sudac svih živih i mrtvih Isus Krist, koji je pri prvom svom dolasku na ovu zemlju bio sasvim blag i mio i došao je u velikoj tišini, bit će pri drugom dolasku rasrđen, a suditi će doći u velikom dostojanstvu i veličanstvu. Da nas pak taj Njegov dolazak ne zateče nenadano i da nas ne zadesi u našim grijesima, pregledat ćemo prije nekoja strahovita znamenja, da nas odvrate od našega grješnoga življenja. O tim znacima govori sam Isus kod svetoga Luke:

"I bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama. Nastat će na zemlji silna stiska naroda. Ljudi će očajavati od straha i od očekivanja strahota što će doći na ovu zemlju. Nastat će onda tolika nevolja kakve nije bilo od stvorenja svijeta. I kad ne bi Bog prikratio te dane, ne bi se spasio nijedan čovjek."

Strahovite li vijesti! Groznoga li proročanstva! Bi li se išta moglo groznijega reći negoli je ovo što smo sada tu čuli? Kad bi to rekao koji crkveni učitelj ili tumačitelj Svetoga pisma, teško bismo vjerovali. No rekla je sama vječna Istina, pa ne možemo zanijekati.

A tko će izreći koliki, kako čudnovati i kako strašni će se znaci pojaviti prije sveopćeg uništenja svijeta, kako će dugo ti znaci trajati i kako će ljude strahovito zapanjiti i prestrašiti? Kad je Gospodin Bog htio razoriti Jeruzalem, pustio je da se vidi nad gradom strašna repača u prilici ognjenoga mača. Pustio je da se u zraku bori međusobno čitava vojska naoružanih konjika. To se odigravalo Židovima pred očima, kako bi se prestrašili i činili pokoru. Ako je to Bog učinio prije propasti jednoga jedinoga grada ili jedne jedine zemlje, što li će ubuduće učiniti prije propasti sviju zemalja i čitavoga svijeta, prije negoli bude sasuo sasvim svoj gnjev i do temelja razorio sve što god živi i što se miče na ovoj zemlji.

Vjerojatno je stoga da će se stanovito vrijeme prije sudnjega dana opažati u svim zemljama, po svem zraku, žalosne, vatrene i strašne repače, pa će se na njihovu pojavu svi ljudi silno zastrašiti. Daje nam to na znanje Spasitelj, kad kaže: "Pokazat će se znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama. Ljudi će očajavati od straha i očekivanja strahota što će doći na čitavu zemlju." Po prizoru strahovitih ovih nebeskih pojava i repača svi će ljudi moći jasno razabrati kako se na njih sprema strašna nevolja i kako je strašno rasrđen pravedni Bog na grješnike. Ovakvi, a i drugi strašni znaci tijekom vremena umnožavat će se, a bit će još i strašniji. Osobite će se grozote dogoditi zadnje dane prije propasti čitavoga svijeta. Bit će to tako strahovito da bi i mnogi izabrani počeli zdvajati, te se ne bi mogao spasiti nijedan čovjek na svijetu kad ne bi Bog prikratio one dane.

Najedanput će se, kako kaže sveti Jeronim, nagomilati po zraku tako crni, gusti i strašni oblaci kakvih nije bilo još od početka svijeta. Zajedno s tim oblacima podići će se tako strašan vihor koji neće samo čupati drveće iz zemlje nego će raznositi krovove s kuća. Vihor će ljude koji budu u polju podizati u zrak, a one koji budu na ulici iznenada će oboriti. Nato će se u zraku začuti nikada još nečuvena oluja i gromovi, strijele, tuča, prasak, hučanje i tutnjava, te će ljudi misliti da se ruše nebesa s cijelim svodom. Mnogo tisuća munja križat će okolo po crnim oblacima. Od tih munja pokazat će se takav strahovit bljesak i čitava kiša vatre te će se činiti kao da su oblaci i sav zrak u plamenu. Gromovi i strijele upalit će kuće, ubijat će mnoge ljude. Na sve strane ječat će strašan jauk i vapaj svijeta.

Strašan vjetar i bura ustalasat će i uzburkati sva mora i sve rijeke čitavoga svijeta tako strašno te će njihovi valovi udarati preko gora i planina i sve do samih oblaka. Ljude će zaokupiti neizreciv strah i bojazan da će se čitava zemlja potopiti, pa da će se ugušiti sve što je živa na svijetu. To hučanje i ta tutnjava morskih valova trajat će neko vrijeme, pa će svojim grozotama razbjesniti i razjariti sve ribe i sve u moru. Divlje životinje u moru po naravi će i posebnoj Božjoj odredbi oćutjeti da se primiče propast, pa da će biti uništene zajedno sa svim stvorovima. Zato će se one sve uzdići iznad valova, podići će glave uvis. Nečuvenim će čudom one koje su dosad bile nijeme tako strašno rikati i zavijati da će se taj glas razlijegati po svem zraku, pa će se svi ljudi zapanjiti i drhtati od groze. Razmisli, kršćanine, kakva će se sve nečuvena čudesa dogoditi prije općega suda i kako će se oboriti pravedna srdžba Božja na sve stvorove.

"A to je tek početak nevolja", veli Isus Gospodin. Što će se pak dalje dogoditi, iskazuje On ovim riječima izrično: "I odmah nakon nevolje tih dana sunce će potamnjeti i mjesec neće više sjati, zvijezde će popadati s nebesa i sile će se nebeske sve uzdrmati."

Pomračenje sunca nastat će u po bijela dana. A bit će tako strašno i užasno kakvog još nije bilo od početka svijeta. Žarko sunce, koje razvedruje inače sve ljude i sva osjetilna stvorenja, pokazat će se tako strašnim i tamnim te će uzdrhtati i očajavati od užasa sve što živi na zemlji. Pod suncem će stajati mjesec, ali neće on biti u običnom svom sjaju, nego strašan i krvav. Zvijezde će se vidjeti po danu na nebištu, ali neće one blistati i sjati, nego će biti strašne, drugačije i tamne. Ova grozna tama neće zavladati samo na jednome mjestu u svijetu, nego na čitavoj zemaljskoj kugli. Pa k tome neće ona potrajati samo nekoliko časova, kako je uobičajeno, nego će trajati nekoliko dana i nekoliko noći. Što bude dulje trajala, bit će tim strahovitija, dok ne bude konačno takva tmina te se neće više ništa vidjeti.

Tada će tek započeti jauk. U čitavom će se svijetu začuti toliki jauk i naricanje da se to ne može opisati. Ova će dosad neviđena tmina utjerati u sva osjetilna stvorenja toliku stravu i žalost te će sve što uoće imade jezik i glas od boli i brige plakati, jadikovati i rikati. Ptice u zraku, životinje na zemlji, ribe u vodi i svi ljudi čitavoga svijeta podići će tako strahovit jauk, tako će strašno plakati, vapiti i uzdisati, tako će nenaravskim glasom vikati i kričati te bi morala od prevelike muke i boli sva srca ljudi i životinja svisnuti i pući kad ne bi Bog nevoljne stvorove uzdržao čudnovatim načinom na veću njihovu kaznu.

Najstrašnije bit će urlikanje i lajanje nečistih duhova u zraku. To će uvećati nevolju zemlje toliko te će ljudi morati od nepodnošljivoga straha upravo zdvajati. Nečisti dusi nisu se od svoga početka ničega tako bojali kao strahovitoga sudnjega dana. Na taj će dan morati pristupiti strogome sudu Božjem, tu će čuti najstrašniju osudu na vječno prokletstvo, te će biti nakon te osude odbačeni i zatvoreni zauvijek u strašnoj, vatrenoj i paklenskoj tamnici. Kakve su to tri strahovite stvari, ne zna bolje nijedan stvor na zemlji nego baš sam nečisti duh. Pa zato se ne može nijedan čovjek tako strašno bojati sudnjega dana kao ovi prokleti dusi.

Tu ja opet primećem s Isusom: "To je samo početak nevolja, nije još kraj."

Nakon te strahovite tmine, ako ima nastupiti posvemašnja propast svijeta, treba da se sve gore i dolje poruši, da nastane takvo strašno komešanje i nered u svim počelima i na svodu te budu ljudi mislili da će se nebo provaliti, a zemlja sasvim propasti. To je htio Isus označiti kad je rekao: "Sile će se nebeske potresti, zvijezde će pasti s nebesa." Božanskom će silom stresti se žestoko svod sa svim zvijezdama, sunce sa svim planetima, a zrak sa svim oblacima. Sve će se to tako uzdrmati da će se u zraku nad nama čuti prasak, lomljava, pucanje i šum. Uslijed žestine ove trešnje sve će se zvijezde otrgnuti sa svog mjesta, a žalosne repače, dosad ispod mjeseca, past će na zemlju.

Na sveopće drmanje i trešnju nebeskih sila potrest će se, ganuti i uzdrmati čitava zemlja. I zemlja se neće samo tresti i uzdrmati nego će se kidati i raspadati u komade. Time će se iščupati iz zemlje sve živice i sve drveće, razorit će se sve zgrade i palače, razbit će se svi tornjevi i sve zidine, propadat će sve brdine i gore, zemlja će se na mnogim mjestima raspuknuti na daleko i široko. Strašni ovi znakovi, o kojima se jasno izvješćuje u Svetom pismu, a i mnogi drugi, o kojima pišu sveti oci, bit će predznaci i glasnici sudnjega dana, te će označiti propast čitavoga svijeta.

Rasudi sam kako će biti oko srca ondašnjim ljudima i kakva će nevolja nastati kod sviju stvorova. Isus se sam to udostojao izjaviti nam, kako je zapisao sveti Luka: "I bit će na zemlji stiska u naroda zbog komešanja bučnoga mora i rijeka. Ljudi će očajavati od straha i očekivanja svega što će se dogoditi u svijetu."

Kod svetog opet Mateja čitamo: "Bit će tada velika nevolja, kakve nije bilo od početka svijeta sve dotad i neće je više ni biti. I kad se ne bi prikratili oni dani, ne bi se spasio nitko."

Je li božanski Spasitelj mogao reći još išta strašnijega? Kako je mogao jasnije opisati skrajnju nevolju jadnih ljudi nego time da će upravo svisnuti od straha i da će se ukočiti od strave? Jao nesretnicima koji budu tada na životu! Teške li nevolje što će je morati pretrpjeti! Pa kako je uopće moguće da se ne obeshrabre pri tako strahovitoj nevolji i ne zdvoje! Kad bi tko bio tako postojan, kad bi imao svetost kakvog apostola, bi li mogao biti siguran da će izdržati svu tu strahovitu nevolju? Nevoljni će ljudi takvi biti obličjem kao što je onaj koji je vidio kakvu strašnu sablast. Vlasi će im od straha stršiti uvis, noge će im se tresti od straha, jezik će zanijemjeti od užasa, srce će im klonuti od žalosti. Od silne tuge izgubit će zapravo razum. Hodat će kao sjena koja se miče po zidu, tumarat će kao suludi i bez prave pameti. Nitko neće nikoga tješiti, nitko neće drugome moći prozboriti riječ. Svi skupa samo će plakati i jaukati, pa će se nastojati sakriti u najdublje špilje pod zemljom.

Pošto bude taj jad trajao nekoliko dana ili tjedana, pravedni će Bog učiniti nevoljama kraj. Tada će sve što je pod svodom proždrijeti ljuta vatra. Božanskom će svemogućnošću padati vatra s nebesa, pa će upaliti sve na što padne. Na mnogim će mjestima buknuti vatra i iz zemlje. Nevoljni ljudi tako će se uplašiti te neće znati kamo da pobjegnu i kako da izmaknu ognju. Mnogi će se zavući u špilje i podrume, mnogi će uroniti u zdence i rijeke. Bijesna će vatra biti tolika da će zahvatiti sve šume, sela i gradove. Nato će započeti gorjeti čitava zemlja na svim mjestima. Bit će to požar kakvog nije još nitko vidio od postanka svijeta. Žega od proždirućeg ognja bit će tolika da će se taliti stijene i pećine, kao da su od samoga voska. Sva mora i sve vode kipjet će kao što kipi i vrije voda u kotlu; kako nekoji misle, gorjet će i plamtjeti poput ulja i masti. Tako će vrjeti, gorjeti i strašno pogibati sve ribe i druge podvodne životinje, kao i svi ljudi što su potražili utočišta u vodi. Koji su se zavukli u špilje ili u podrume, od silne će se sparine ugušiti, pa će izgorjeti sa svima drugima do praha i pepela.

Oh kakva li će to biti žalost, kakva nevolja i stiska tada na svijetu! Kako li će odzvanjati zrakom plač nesretnika, koji neće moći nigdje izbjeći strašnoj smrti od ognja! Tako će strahovito svršiti čitav svijet. Time će sve što je na svijetu stvoreno biti proždrijeto ili ognjem pročišćeno. Jer strahovita će vrućina očistiti zrak posvema. Sve vode bit će jasnije i bistrije od ičega. Vatra će rastopiti neravnu i tešku zemlju, pa će je načiniti tako jasnom kao da je sam alem. Tako će i ostati kroza svu vječnost i neće na njoj ništa više rasti.